Hướng dẫn chơi

Hướng dẫn chơi

Bạn nắng nghe phát âm, từ vựng và chọn nhân vật theo từ đó