Hướng dẫn chơi

Hướng dẫn chơi

Bạn nắng nghe phát âm, từ vựng và chọn trái cây từ vựng đưa ra