Hướng dẫn chơi

Hướng dẫn chơi

Bạn nắng nghe phát âm, từ vựng và chọn đồ ăn theo từ vựng đưa ra