Hướng dẫn chơi

Đây là một trò chơi nhỏ để thực hành giới từ trong tiếng Anh. Giới từ nói chung là cơ bản và độ khó ở mức trung bình

Giới từ là một từ hoặc cụm từ thể hiện mối quan hệ giữa 2 điều trong một câu. Ví dụ: câu "The book is on the shelf" chứa 2 đối tượng (sách và kệ) và giới từ 'trên' biểu thị mối quan hệ giữa chúng. Các ví dụ khác về giới từ bao gồm 'under', 'by', 'with', 'without', 'because of'. Trong trò chơi này, tất cả các giới từ được sử dụng là giới từ của địa điểm, có nghĩa là chúng mô tả nơi các đối tượng có liên quan đến các đối tượng khác

Mục đích của trò chơi này là cung cấp cho sinh viên cơ hội thực hành giới từ theo cách có bối cảnh trực quan rõ ràng. Và theo cách tương tác với phản hồi ngay lập tức. Học sinh có thể chủ động di chuyển đồ vật và xem chúng được định vị theo giới từ; hy vọng rằng thông qua điều này, sinh viên có thể hiểu rõ hơn về giới từ và ý nghĩa của chúng. Mỗi khi học sinh đọc và hiểu một giới từ và sau đó di chuyển đối tượng theo đó, họ sẽ thực thi lại ý nghĩa trong bối cảnh thực tế.

 

Nếu bạn nghĩ rằng trò chơi này quá nhanh hoặc quá khó đối với trình độ tiếng Anh của học sinh, thì bạn có thể chơi ở chế độ 'chậm'. Để chơi chậm, chỉ cần nhấp vào 'chậm' ở màn hình tiêu đề hoặc thay đổi cài đặt bằng cách nhấp vào nút trong trò chơi.